Privacy beleid

Algemeen

Klinker-Loten vindt de bescherming van je privacy uiterst belangrijk. We willen je zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met je persoonsgegevens gebeurt. Hieronder vind je informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen en hoelang wij ze bewaren. Daarnaast wat je privacy-rechten zijn en hoe je deze kan uitoefenen.

Dit privacy beleid geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij als verwerkingsverantwoordelijke verwerken in relatie tot onze diensten. Verder is het ook van toepassing wanneer je een bezoek brengt aan onze toonzalen, websites, deelneemt aan wedstrijden of op een andere wijze gebruik maakt van onze producten en diensten. Ook de persoonsgegevens van ex-klanten en prospecten worden zo goed en zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd, conform dit privacy beleid.

Verwerking van gegevens en wie is daarvoor verantwoordelijk?

Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we elke verwerking van gegevens die je als natuurlijke persoon kunnen identificeren. Wij verwerken de persoonsgegevens die je zelf met ons deelt: telefonisch, schriftelijk (bijvoorbeeld wanneer je een online formulier invult, je ons een SMS of e-mail stuurt, je inschrijft voor een wedstrijd) of mondeling (bijvoorbeeld in de toonzalen van Artstone).

 • Voornaam & naam
 • Adres
 • Mailadres
 • Telefoonnummer
 • Facturatiegegevens (zoals BTW-nummer, leveradressen, …)

Zoals de wet bepaalt, verwerken we geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over je raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid.

Klinker-Loten verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Klinker-Loten is verwerkingsverantwoordelijke van je persoonsgegevens. Dit betekent dat Klinker-Loten het doel en de middelen voor de verwerking van je persoonsgegevens vaststelt. We werken hard om je persoonsgegevens en privacy te beschermen. Uw gegevens worden niet doorverkocht aan derde partijen.

We werken hard om je persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in onze kantoren, in onze toonzalen, op ons netwerk als bij je thuis.

Uw privacy-rechten

 • Inzagerecht
 • Recht op verbetering van persoonsgegevens
 • Gegevenswissing (het recht op vergetelheid)
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Bezwaarrecht tegen de verwerking van je persoonsgegevens
 • Overdraagbaarheid van persoonsgegevens (data portability)

Hoe oefen ik mijn privacy-rechten uit? Om bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: [email protected].

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens

Wij werken hard om je persoonsgegevens en privacy te beschermen. Onze medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens.

Het aantal medewerkers van ons bedrijf dat toegang heeft tot je persoonsgegevens is beperkt en onze werknemers worden zorgvuldig geselecteerd. Er wordt hen enkel toegang tot je persoonsgegevens verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Bovendien gebruiken wij allerlei technische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik en verlies of diefstal van je gegevens zoals: beveiliging met een paswoord, encryptie van gegevens, firewalls, antivirus, …

Moest er zich een gegevenslek voordoen met nadelige gevolgen voor je persoonsgegevens, dan word je als klant in de door de wet voorziende omstandigheden persoonlijk verwittigd.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Wij mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen en kan soms heel kort zijn. Zo worden bijvoorbeeld om onze wettelijke verplichtingen (boekhoudkundig en fiscaal) na te komen verplicht om je facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden. Of uit de juridische noodzaak om bepaalde gegevens (met name je contract, facturen en correspondentie in verband met klachten daaromtrent) als bewijs te bewaren bij geschillen, tot maximaal 10 jaar na beëindiging van je contract. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard wel slechts beperkt toegankelijk. Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden persoonsgegevens gewist of geanonimiseerd.

Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer via [email protected].

Contacteer ons!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.

Klinker Loten

Lochtemanweg 51
3550 Heusden-Zolder

Openingsuren

Ma-Vr: 9:30 – 18:00
Za: 10:00 – 17:00

Het toonpark is 24/7 te bezichtigen.

Zon- & feestdagen gesloten